DENNYPAY NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

DENNYPAY.COM NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

I. SĄVOKOS

1.1. Platforma – tai mokėjimų platforma, kurioje iš Užsakovų yra surenkami avansiniai ir galutiniai atsiskaitymai už Kliento teikiamas paslaugas užsakovui.
1.2. Paslaugos - tai Platformoje Klientui teikiamos avansinių ir galutinių atsiskaitymų surinkimo ir perdavimo paslaugos.
1.3. Paslaugų teikėjas – tai DENNYPAY, AUB juridinio asmens kodas 304887823, buveinės adresas Ulonų g. 5, Vilnius.
1.4. Klientas – tai Platformoje užsiregistravęs fizinis ar juridinis asmuo, kuris, laikydamasis Platformos taisyklių, naudojasi (naudojosi ar ketina naudotis ateityje) teikiamomis Paslaugomis bei yra sudaręs atvirosios bankininkystės paslaugų sutartį su Trečiosiomis šalimis.
1.5. Sąskaita – tai Platformoje sukuriama Kliento sąskaita, kurioje yra renkami avansiniai ir galutiniai atsiskaitymai.
1.6. Paslaugų planas – tai Kliento pasirenkamas Paslaugų teikimo planas, už kurį taikomas mėnesinis abonentinis mokestis.
1.7. Taisyklės – tai šios naudojimosi Platforma taisyklės ir sąlygos, kurios apibrėžia Platformos teikiamus funkcionalumus, suteikiant sąlygas Klientams naudojantis Platforma gauti Paslaugas.
1.8. Duomenys – fizinio ar juridinio asmens duomenys, tokie kaip pavadinimas, vardas, pavardė, kodas, elektroninio pašto adresas ir kiti, nurodomi registracijos Platformoje metu bei vėliau pateikti Platformoje esančioje asmens paskyroje, taip pat bet kokia kita informacija, kurią Klientas perduoda Paslaugų teikėjui Paslaugų teikimo metu.
1.9. Trečiosios šalys - „NEO Finance“, AB, juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas A. Vivulskio g. 7, Vilnius bei PAYSTRAX UAB, juridinio asmens kodas 304888494, buveinės adresas Vilniaus g. 31/ Islandijos g. 1, 01402 Vilnius., LLC Transact Pro, juridinio asmens kodas 41503033127, buveinės adresas Kr. Valdemara Street 62, Riga, LV-1013, Latvia
1.10. Sutartis – tai atvirosios bankininkystės sutartis, sudaryta tarp Kliento bei tarp Trečiųjų šalių.
1.11. Apgyvendinimo paslaugos – tai paslaugos, kurias teikia Klientas Užsakovui, ir kurių pagrindu Platforma surenka avansinius ir/arba galutinius atsiskaitymus.
1.12. Rezervacija – Užsakovo atliktas Kliento teikiamų Apgyvendinimo paslaugų išankstinis užsakymas.
1.13. Užsakovas – tai fizinis ar juridinis asmuo, siekiantis pasinaudoti Kliento teikiamomis Apgyvendinimo paslaugomis.
1.14. Nuoroda – tai Paslaugų teikėjo sugeneruota ir siunčiama Užsakovui nuoroda mokėjimui ar tapatybei patvirtinti.

II. TAISYKLIŲ GALIOJIMAS IR KEITIMAS

2.1. Šios Taisyklės susistemina informaciją, susijusią su veikla Platformoje, pateikiant atitinkamas nuorodas į detalesnės informacijos vietas, t.y. Taisykles sudaro informacija, pateikta šiose Taisyklėse, bei informacija, prieinama Platformoje.
2.2. Laikoma, kad Klientas sutiko ir įsipareigojo laikytis Taisyklių tada, kai Klientas pažymi varnele „Sutinku su taisyklėmis“ (arba kitokio turinio sakinį, jeigu pateikiamas kitoks sakinys, nei nurodytas šiame punkte). Naudojimosi Platforma taisykles galima perskaityti paspaudus ant minėto sakinio arba jo dalies Klientui atliekant registraciją, t.y. kuriant savo asmeninę paskyrą Platformoje.
2.3. Aiškumo tikslais nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Klientas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis. Klientui turint pastabų arba norint elgtis kitokiu būdu nei tas, kuris nurodytas Taisyklėse, yra reikalaujama gauti išankstinį Paslaugų teikėjo rašytinį sutikimą arba sulaukti, kol bus atitinkamai pakeistos Taisyklės.
2.4. Visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento Platformoje, išskyrus atvejus, kai Platformoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo data. Aiškumo tikslais nurodoma, kad Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo momentas negali būti siejamas su el. pranešimų apie Taisyklių pakeitimus–papildymus gavimo ar jų perskaitymo momentu. Jeigu Klientas nesutinka su Taisyklių pakeitimais–papildymais, jis praranda teisę naudotis Platforma ir (ar) joje teikiamomis Paslaugomis. Nesutikimo atveju Klientas privalo per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Paslaugų teikėją dėl jo asmeninės paskyros pašalinimo.
2.5. Pažeidus Taisykles, Kliento galimybė naudotis Platformos funkcionalumais gali būti sustabdyta neribotam laikui. Prieigos sustabdymas reiškia, kad Klientas negali prisijungti prie Platformos.

III. NAUDOJIMASIS PLATFORMA

3.1. Procesas, susijęs su Paslaugų teikimu, susideda iš tokių etapų:
3.1.1. Sutarties sudarymas su Trečiosiomis šalimis;
3.1.2. Registracijos formos užpildymas Platformoje;
3.1.3. Kliento ID, gauto iš Trečiųjų šalių, suvedimas profilio nustatymuose;
3.1.4. Plano pasirinkimas ir jo aktyvavimas;
3.1.5. Naujos sąskaitos sukūrimas ir reikalingų duomenų suvedimas;
3.1.6. Sąskaitos patvirtinimas ir leidimas siųsti Nuorodą Užsakovui.
3.1.7. Mokėjimo kortelės savininkui iš anksto sutikus, nuskaičiuoti pinigus nuo svečio kortelės kai toks funkcionalumas yra aktyvuotas trečiųjų šalių mokėjimų sistemose.

IV. REGISTRACIJA IR PLANO PASIRINKIMAS

4.1. Naudotis teikiamomis Paslaugomis Platformoje gali tik registruoti fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie atlieka registraciją Platformoje, pateikdami registracijai būtinus Duomenis, yra sudarę Sutartis su Trečiosiomis šalimis bei tampa Klientais.
4.2. Dėl Platformoje pateikiamų Duomenų naudojimo bei apsaugos, detalesnė informacija pateikiama Privatumo politikoje, su kuria galima susipažinti Platformoje.
4.3. Prisiregistravęs Platformoje, Klientas pasirenka Paslaugų Planą iš pateikto Planų sąrašo, pasirenka Plano galiojimo laikotarpį iš nurodytų variantų ir aktyvuoja Planą atlikdamas įmoką.
4.4. Plano galiojimo laikotarpiu Klientas gali pasirinkti automatinį pinigų nuskaitymą kiekvieną mėnesį už teikiamas Paslaugas arba pats atlikti tokius mokėjimus rankiniu būdu.

V. SĄSKAITŲ KŪRIMAS IR SIUNTIMAS UŽSAKOVUI

5.1. Klientas, aktyvavęs pasirinktą Paslaugų planą bei atlikęs pirmąją įmoką, įgyja teisę naudotis Paslaugomis.
5.2. Klientas, gavęs rezervacijos užklausą iš Užsakovo, Platformoje turi atlikti šiuos veiksmus:
5.2.1. Pasirinkti funkciją ,,Sukurti naują sąskaitą“;
5.2.2. Užpildyti prašomus duomenis, tokius kaip Užsakovo vardas, pavardė, asmens kodas, paslaugos Užsakovui teikimo terminas nuo atvykimo dienos iki išvykimo dienos, Užsakovui teikiamų paslaugų tikslus adresas bei elektroninis paštas;
5.2.3. Pasirinkti funkciją ,,Patvirtinti“.
5.3. Klientui patvirtinus Užsakovo rezervacijos formą, Platforma sugeneruoja mokėjimo Nuorodą, kuri siunčiama Užsakovui jo nurodytu el. paštu.
5.4. Užsakovas gauna mokėjimo Nuorodą su šiais pasirinkimais:
5.4.1. Autorizuoti mokėjimo kortelę – taip Užsakovas patvirtina savo tapatybę bei išreiškia išankstinį sutikimą dėl automatinio lėšų nuskaitymo nuo Užsakovo kreditinės/debeto kortelės už ateityje Kliento Užsakovui suteiktas paslaugas ;
5.4.2. Apmokėti rezervaciją – taip Užsakovas yra nukreipiamas į banką ir yra atliekamas išankstinis mokėjimas už Kliento teikiamas Apgyvendinimo paslaugas Užsakovui.
5.5. Užsakovas, prieš atlikdamas mokėjimą, turi patvirtinti, kad susipažino su Platformos taisyklėmis, tuo pačiu Užsakovas duoda sutikimą, kad Platforma gali atlikti papildomus lėšų nuskaitymus nuo Užsakovo banko kortelės už Kliento suteiktas papildomas paslaugas Užsakovui.
5.6. Priklausomai nuo Užsakovo pasirinkimo, kaip tai nurodyta Taisyklių 5.4. punkte, Platforma siunčia Trečiajai šaliai Užsakovo nurodymą.
5.7. Trečiajai šaliai patvirtinus Užsakovo nurodymą, Platforma šį patvirtinimą siunčia Užsakovui, jo nurodytu el. paštu.
5.8. Atlikus 5.6. punkte nurodytus veiksmus, Platformoje yra pažymimas Užsakovo atsiskaitymo statusas ,,Mokėjimas atliktas“ ir/arba ,Autorizuota kortelė“.
5.9. Klientui pasirinkus Paslaugų Planą su sistemine Platformos integracija į Kliento valdymo sistemą, šių Taisyklių 5.2.1 -5.2.3 punktuose nurodyti veiksmai atliekami automatiškai.

VI. TAISYKLĖS, TAIKOMOS UŽSAKOVO ATSISKAITYMAMS

6.1. Klientas, siekdamas pasinaudoti Platformos teikiamomis paslaugomis, patvirtindamas šias Taisykles, tuo pačiu patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su Trečiųjų šalių teikiamų bankininkystės paslaugų taisyklėmis.
6.2. Klientas patvirtina ir garantuoja, kad visos mokėjimų operacijos yra vykdomos, taip kaip tai numatyta Kliento ir Trečiųjų šalių sudarytose Sutartyse bei teikiamų bankininkystės paslaugų taisyklėse.
6.3. Platformoje teikiamoms Paslaugoms netaikomos Kliento ir Trečiųjų šalių sudarytų Sutarčių bei taisyklių nuostatos.
6.4. Rezervacijos ir/ar Apgyvendinimo paslaugų, kuriomis ketina/naudojasi ar pasinaudojo Užsakovas vykdymo, neįvykdymo ar atšaukimo sąlygoms yra taikomos Kliento ir Trečiųjų šalių sudarytų Sutarčių ir/ar Trečiųjų šalių teikiamų bankininkystės paslaugų taisyklių nuostatos.
6.5. Paslaugos teikėjas neatsako už Kliento ir Trečiųjų šalių sudarytų Sutarčių ir/ar Trečiųjų šalių teikiamų bankininkystės paslaugų taisyklių pažeidimus.

VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

7.1. Šiame skyriuje Klientas yra laikomas ,,Duomenų valdytoju“, o Paslaugų teikėjas - ,,Duomenų tvarkytoju“ sąvokos „duomenų valdytojas“, „duomenų tvarkytojas“, „duomenų subjektas“, „tvarkymas“ turi tą pačią reikšmę, kaip tai apibrėžia asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai.
7.2. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo dokumentais, įskaitant šias Taisykles įformintus nurodymus ir užtikrinti, kad Duomenų tvarkytojo darbuotojai ar kiti įgalioti asmenys, kurie tvarkys asmens duomenis, konfidencialumo sutartimis būtų visam laikui įsipareigoję užtikrinti iš Duomenų valdytojo gautų asmens duomenų konfidencialumą.
7.3. Duomenų tvarkytojas užtikrina, kad tvarkys asmens duomenis gautus iš Duomenų valdytojo tik Duomenų valdytojo vardu ir laikysis jo nurodymų, šių Taisyklių bei asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.
7.4. Duomenų valdytojas perduos, o Duomenų tvarkytojas tvarkys šiuos duomenų subjekto duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos tikslus adresas, tol kol bus naudojamasi Duomenų valdytojo paslaugomis.
7.5. Duomenų tvarkytojas turi teisę pasitelkti trečiąsias šalis (pagalbinius duomenų tvarkytojus) Sutarties vykdymui. Duomenų valdytojas duoda bendrą sutikimą Duomenų tvarkytojui pasitelkti šiuos pagalbinius duomenų tvarkytojus: „NEO Finance“, AB, juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas A. Vivulskio g. 7, Vilnius bei PAYSTRAX UAB, juridinio asmens kodas 304888494, buveinės adresas Vilniaus g. 31/ Islandijos g. 1, 01402 Vilnius., LLC Transact Pro, juridinio asmens kodas 41503033127, buveinės adresas Kr. Valdemara Street 62, Riga, LV-1013, Latvia. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja informuoti Duomenų valdytoją apie visus planuojamus pakeitimus, susijusius su kitų pagalbinių duomenų tvarkytojų pasitelkimu ar pakeitimu, ir tokiu būdu suteikdamas Duomenų valdytojui galimybę nesutikti su tokiais pakeitimais.
7.6. Kai duomenų tvarkytojas konkrečiai duomenų tvarkymo veiklai duomenų valdytojo vardu atlikti pasitelkia kitą duomenų tvarkytoją, sutartimi ar kitu teisės aktu, tam kitam duomenų tvarkytojui nustatomos tos pačios duomenų apsaugos prievolės, kaip ir prievolės, nustatytos duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo sutartyje ar kitame teisės akte, visų pirma prievolė pakankamai užtikrinti, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Kai tas kitas duomenų tvarkytojas nevykdo duomenų apsaugos prievolių, pirminis duomenų tvarkytojas išlieka visiškai atsakingas duomenų valdytojui už to kito duomenų tvarkytojo prievolių vykdymą.
7.7. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsamiai atsakyti į visas Duomenų valdytojo užklausas, susijusias su jo vykdomu asmens duomenų tvarkymu, ir laikytis kompetentingų priežiūros institucijos nurodymų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, vykdomų pagal šias Taisykles.
7.8. Duomenų tvarkytojas privalo imtis visų priemonių, kurių reikalaujama pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 32 straipsnį dėl duomenų tvarkymo saugumo.
7.9. Duomenų Tvarkytojas neatsako už duomenų tvarkymą, kuriuos Duomenų valdytojas perduoda Trečiosioms šalims.
7.10. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja pagal duomenų valdytojo pasirinkimą, užbaigus teikti su duomenų tvarkymu susijusias paslaugas, ištrinti arba grąžinti Duomenų valdytojui visus asmens duomenis ir ištrinti esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Sąjungos ar valstybės narės teise reikalaujama asmens duomenis saugoti.
7.11. Duomenų valdytojas sutinka pateikti šių Taisyklių ir kitų susitarimų dėl asmens duomenų tvarkymo kopijas kompetentingai priežiūros institucijai, jeigu ji to pareikalauja arba jeigu to reikalaujama pagal duomenų apsaugos teisės aktus. Duomenų tvarkytojas pareiškia, kad jis tam neprieštarauja.
7.12. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja tą pačią dieną pranešti Duomenų valdytojui apie (i) bet kokį teisiškai įpareigojantį teisėsaugos institucijų prašymą atskleisti iš Duomenų valdytojo gautus asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama; ir (ii) bet kokią atsitiktinę arba nesankcionuotą prieigą prie duomenų, asmens duomenų nutekinimą ir (arba) asmens duomenų saugumo pažeidimą.

VIII. ATSISKAITYMAS SU PASLAUGŲ TEIKĖJU

8.1. Paslaugų teikėjas, gavęs Kliento pasirinkto plano patvirtinimą, išsiunčia Klientui jo nurodytu el. pašto adresu PVM Sąskaitą-faktūrą.
8.2. Klientas, gavęs iš Paslaugų teikėjo PVM Sąskaitą-faktūrą, sumoka joje nurodytą Paslaugų kainą per 10 kalendorinių dienų, nuo PVM Sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.
8.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai, apie tai įspėjus Klientą, ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki planuojamo Paslaugų teikimo nutraukimo, raštu, nutraukti Paslaugų teikimą Klientui, jeigu jis vėluoja už jas atsiskaityti daugiau kaip 15 kalendorinių dienų.
8.4. Klientui laiku nevykdant Taisyklėse numatytų atsiskaitymų, Klientas Paslaugų teikėjui įsipareigoti mokėti 0,05% delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.
8.5. Paslaugų teikėjas, po Paslaugų teikimo nutraukimo, įsipareigoja saugoti Kliento paskyrą ir joje esančius duomenis 60 kalendorinių dienų. Praėjus šiam laikotarpiui, Kliento paskyra yra pašalinama iš Platformos.

IX. KONFIDENCIALUMAS

9.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo, neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos Taisyklių pagrindu. Tretiesiems asmenims Klientų Duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

X. ATSAKOMYBĖ

10.1. Klientai yra visiškai atsakingi už pateikiamų Duomenų teisingumą. Jei Klientas nepateikia tikslių Duomenų, Paslaugų teikėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Kliento patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
10.2. Paslaugų teikėjas neatsako už Kliento patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti nesilaikant šių Taisyklių, nors galimybė su jomis susipažinti Klientui buvo suteikta.
10.3. Paslaugų teikėjas neatsako už jokius teisinius padarinius, kilusius iš Kliento ir Trečiųjų šalių sudarytų Sutarčių bei kitų susitarimų.
10.4. Klientas, talpindamas informaciją Platformoje savarankiškai, prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Nesilaikant šių Taisyklių, Klientas prisiima riziką už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja pareigą atlyginti Paslaugų teikėjo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

XI. FORCE MAJEURE (NENUGALIMA JĖGA)

11.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Taisyklių pažeidimą, jeigu ji įrodo, kad Taisyklės pažeistos dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Taisyklių patvirtinimo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikoma: karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai, piratavimas, sabotažas; stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai; sprogimai, gaisrai, mašinų gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimas; boikotai, streikai, lokautai, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas šalies, prašančios atleisti nuo įsipareigojimų, įmonėje, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai.
11.3. Klientas patvirtina ir sutinka, kad pasaulinė pandemija nebus laikoma nenugalimos jėgos aplinkybe.
11.4. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Taisyklių įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Taisyklių įvykdymui.
11.5. Klientas įsipareigoja apie atsiradusias nenugalimos jėgos aplinkybes, nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 1 kalendorinę dieną, apie tai pranešti Paslaugų teikėjui, detaliai nurodant, kaip nenugalimos jėgos aplinkybės gali padaryti įtaką įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, vykdymui.
11.6. Klientas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja glaudžiai bendradarbiauti nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo atveju ir dėti visas pastangas, kad Paslaugos teikimas bei įsipareigojimų vykdymas nenutrūktų.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.3. Šių Taisyklių patvirtinimas prilygsta Sutarties sudarymui tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo.
12.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Paslaugų teikėjo buveinės vietos teisme.

Susisiekite su mumis

Location
Adresas Ulonų  5, LT-08240 Vilnius
Phone
Telefono nr. +370 620 33323
Email
El. pašto adresas info@dennypay.com